Για αγορά με την εγκατάσταση μαζί το κόστος είναι : 64,52€+15,48(24%ΦΠΑ) = 80,00€ αφoρά Safenet 5110cc η τιμή είναι ειδική προσφορά για περιορισμένα τεμάχια

(κανονική τιμή 54,03€+40,00€=94,03€+22,57€(24%)=116,60€)

Οδηγίες χρήσης ψηφιακών πιστοποιητικών & χρονοσήμανσης

Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακής υπογραφής στο MS-WORD

          Εκτελέσιμα αρχεία εγκατάστασης διαμόρφωσης υπολογιστή

 

 Επιστροφή